_Zamówienia publiczne

 

 

 

PROJEKTY  I  OGŁOSZENIA

  


 

Zakup opału na sezon grzewczy 2019/2020

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2: Formularz umowy.pdf

 

Wybór oferty:

 

 


 

Udzielenie zamówienia zgodnie z wynikiem przetargu
z dn. 12.10.2018 r.

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu z dn.12.10.2018 r.

Otwarcie ofert

Rozstrzygnięcie przetargu

 

 

***

Ogłoszenie z dn. 12.10.2018

Przetarg nieograniczony

"Usługa ochrony osób i mienia w Lubuskim Muzeum Wojskowym
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie"

Szczegóły przetargu zamieszczono w poniższych załącznikach.

OGŁOSZENIE.pdf 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

 


Rozeznanie rynku w sprawie zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019


 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 13. czerwca 2018 r.

 

  

                                                                                       13. czerwiec  2018

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 30 000 euro

 

                                                                           Wykonawcy zainteresowani udziałem
                                                                           W niniejszym postępowaniu

 

        I. Zamawiający:

        Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
        Drzonów 54
        66-008 Świdnica

                                                                        

     II. Przedmiot zamówienia:

    1. Nazwa
Wykonanie, dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego dziewięciu kompletnych gablot  ekspozycyjnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi (opisem gablot) zawartymi
w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Zadaniem wykonawcy będzie także wykonanie dokładnych pomiarów w siedzibie Muzeum oraz wykonanie gablot przy ścisłej współpracy
i konsultacji z Zamawiającym.

   2. Miejsce realizacji zamówienia:
   Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54,
   66-008 Świdnica

   3.Rodzaj zamówienia: Dostawa 

   4.Termin wykonania zamówienia:
   Ustala się termin dostawy i montażu gablot na okres 24.09. - 15.10.2018 r.

 III. Inne istotne warunki zamówienia: 

 1. Okres gwarancji: Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił minimum 12 -miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zapytania ofertowego, gwarantując tym samym jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dłuższy okres gwarancji będzie dodatkowo punktowany przy ocenie oferty, zgodnie z pkt. 4. niniejszego zapytania ofertowego. Bieg okresu gwarancyjnego liczony będzie od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Kary umowne: określone zostały w umowie na realizację przedmiotu zamówienia, dołączonej do niniejszego zapytania jako zał. nr 3. 

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy polegającej na wykonaniu i dostawie gablot na potrzeby ekspozycji muzealnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. 

5. Wymagane dokumenty: oświadczenie lub certyfikaty potwierdzające zdolność do wykonania przez Zamawiającego gablot w odporności szkła w klasie P4 zgodnie z PN-EN 12209; oraz zamykanych w systemie zamka centralnego. 

IV. Kryteria wyboru ofert: 

Łącznie oferta może otrzymać 100 pkt, w tym 80 pkt za kryterium ceny oraz 20 pkt za kryterium długości okresu gwarancji, przyznawane zgodnie z poniższymi zapisami: 

a) cena – 80 pkt 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma najtańsza oferta.
Pozostałym ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie z poniższym wzorem:
Pc= Cmin / Ci x 80, gdzie:
Pc= ilość przyznanych punktów ocenianej oferty
Cmin = Cena najniższej przedstawionej oferty
Ci- cena ocenianej oferty

b) okres gwarancyjny – max. 20 pkt 

- 24 miesiące – 10 pkt
- 36 miesięcy – 15 pkt
- 48 miesięcy i więcej – 20 pkt

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Siedziba Zamawiającego, w terminie 14 dni od ukazania się oferty, tj. 27 czerwca.
O wpłynięciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyn. 

3. W przypadku, gdy wartość zamówienia określona w wybranej ofercie, przekroczy zakładany przez Zamawiającego budżet na realizację zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w określonej i uzgodnionej
z Wykonawcą części zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania poprawek oczywistych błędów rachunkowych lub pisarskich w złożonej ofercie. 

VI. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.muzeum.drzonow.eu

Do zapytania załączono: 

1. Wzór oferty
2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
3. Wytyczne (opis gablot)
4. Szkice/Schematy poglądowe wybranych gablot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę: 

 1. Ofertą należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu
 2. Oferta powinna być czytelna, napisana drukiem niezmywalnym
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Firmy
 4. Wymaga się by oferta złożona była w zapakowanej kopercie z dopiskiem: 

Oferta na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych”

Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę ofertową łącznie brutto wg. Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Cena oferty, o której mowa poniżej musi być wyrażona w polskich złotych po zaokrągleniu do pełnych groszy.
 2. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie z jakiegokolwiek powodu
 3. Cena oferty podana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 5.  W sprawach technicznych do przez Zamawiającego do kontaktu wyznaczony został  adiunkt p. Błażej Mościpana, tel. 68 321 18 29, adres mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf

Załączniki:

Zał. 1. Wzór oferty.doc

Zał. 2. Wzór Umowy.pdf

Zał. 3. Wytyczne (opis gablot).pdf

Zał. 4. Szkice/Schematy poglądowe wybranych gablot.pdf

 


 

Załącznik 1 - Formularz


  

 

Zapytanie ofertowe

"Modernizacja obiektu na potrzeby niepełnosprawnych"

  Załączniki w formie pdf:

 Zał.1.Formularz ofertowy.pdf

Zał.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał.3.Projekt umowy o roboty budowlane.pdf

Zał.4.Kosztorys ofertowy.pdf

Zał.4a.Kosztorys ofertowy.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Projekt Budowlany 19.08.16.pdf

K-1.pdf

K-2.pdf

K-3.pdf

K-4.pdf

K-6.pdf

K-7.pdf

S-1.pdf

 


 

Rozpoznanie rynku w sprawie zakupu węgla kamiennego
na sezon grzewczy 2016/17

 

 


Świdnica: Usługa ochrony osób i mienia

w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

 Przetarg nieograniczony

"Usługa ochrony osób i mienia w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą
w Drzonowie"

Materiały szczegółowe w załącznikach PDF

OG.1.OgłoszenieZP

OG.2.SIWZ

OG.3.Umowa nr ZP

OG.4.zał. 1,3,5

OG.5.ZP - zał.nr 1

OG.6.Załącznik nr 2 do SIWZ

OG.7.Załącznik nr 4 do SIWZ


 
Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej po ekspozycji plenerowej i pawilonowej Lubuskiego Muzeum Wojskowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia będą:

1. Wykonanie tabliczek (nadruk kolorowy z folii UV, odpornej na działanie promieni słonecznych, deszczu, mrozu, na odpornym na warunki atmosferyczne podkładzie typu Dibond. Tabliczki będą miały różny format: planujemy 194 szt. tabliczek o wym. 37,5 x 39 cm oraz 3 tabliczki o wym. 37,5 x 78 cm)

2. Gablota (wymiary 200 cm x 110 cm, wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny, dwa skrzydła, otwierana na boki, szkło bezpieczne, zamykana na zamek, podłoże tablicy z magnesami, wykonane mocowanie do ogrodzenia, oświetlenie wewnętrzne)

3. Podłączenie energii elektrycznej do gabloty (usługa obejmuje doprowadzenie energii elektrycznej z budynku głównego muzeum do tablicy, która posiadać będzie własne oświetlenie wewnętrzne).

4. Tłumaczenie tekstów tabliczek na j.angielski i j.niemiecki (wykonanie specjalistycznych tłumaczeń dotyczących wybranych eksponatów plenerowych i pawilonowych LMW na j. ang. i niem. Każde tłumaczenie obejmuje 50 stron tekstu)

 Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   


 
Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na towary niezbędne do realizacji projektu „Wyposażenie pracowni edukacyjnej Lubuskiego Muzeum Wojskowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia będą:

   1. Projektor multimedialny: duża moc i trwałość lamp, korzystna ilość połączeń peryferyjnych (1szt)

          2. Zakup laptopa: procesor i5  4-generacji, pojemny dysk twardy, podwójny system kart graficznych (1 szt)

3. Ekran: biały, na trójnogu, rozwijany ręcznie o wym. 200 x 200 cm, do wyświetlania zdjęć,
prezentacji multimedialnych i filmów (1 szt)

 4. Krzesła składane: plastikowo-aluminiowe, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne (20 szt)

 Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.

Ogłoszenie

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s  w  Drzonowie

ogłasza rozeznanie rynku na zakup namiotu funkcyjnego-wiaty
o przybliżonych wymiarach:
wysokość - 3 m
szerokość - 8 m
długość - 12 m

Prosimy o informacje dotyczącą czasu realizacji zamówienia.
Wszelkie dodatowe informcje pod numerem : 68 321 18 29 lub 68 321 18 56
osoba odpowiedzialna : Elżbieta Noga, kierownik administracyjny


 

 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Święto Odzyskania Niepodległości w Lubuskim Muzeum Wojskowym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydarzenie odbędzie się 11.11.2014 roku, będzie to jednodniowa impreza kulturalna. Przedmiotem zamówienia będą:

 1. Organizacja widowiska historycznego, odtwarzającego wydarzenia z listopada 1918 roku

 2. Organizacja stoiska gastronomicznego, serwującego bezpłatnie wojskową grochówkę oraz gorące napoje ( 100 porcji dla uczestników rajdu rowerowego)

3. Projekt i wykonanie 100 szt. szprychówek

 4. Usługa prowadzenia transportera opancerzonego BTR-152 , z Zielonej Góry do Drzonowa oraz prowadzenie pojazdu w trakcie przejażdżek na terenie muzeum

 5. Usługa druku, łamania, składania folderu promocyjnego. Wielkość folderu 28 s., w wielkości A5, kolor, gramatura papieru 170 g.

 6. Emisja reklamy wydarzenia w mediach lokalnych.

Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 31.10.2014 r.


 

 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „III Piknik Pożegnanie Wakacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Piknik odbędzie się 31.08.2014 roku, będzie to jednodniowa impreza kulturalna. Przedmiotem zamówienia będą:

 1. Konferansjer

 2. Inscenizacja militarna

 3. Projekt plakatu, banera i ulotki

 4. Organizacja przejażdżek bryczką

 5. Przygotowanie stoiska gastronomicznego, na którym bezpłatnie serwowana będzie wojskowa grochówka (300 porcji), ciepłe napoje oraz ciasta (300 porcji).

 6. Druk 1000 szt. ulotek, 100 szt. plakatów wielkość B2

 7. Usługa plakatowania na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Zielona Góra – 50 szt. plakatów

 8. Zaprojektowanie i wydruk 1500 szt. planów zajęć w wielkości A5, obustronnie zadrukowanych w kolorze

 Informacje pod nr tel. 068 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Wydanie publikacji z okazji 30-lecia Lubuskiego Muzeum Wojskowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia będą:

 1. Usługa przygotowania do druku (projekt okładki, skład i łamanie) oraz druk publikacji książkowej do 15 grudnia 2014 r., format B5, papier obustronnie powlekany ok. 100 gr/m2, okładka miękka, tekst ok. 6 arkuszy wydawniczych (ok. 120 stron tekstu), 48 ilustracji kolorowych, 24 ilustracje czarno-białe.

 Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 18.05.2014 r.

 


 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Realizując program "Multimedializacja Lubuskiego Muzeum Wojskowego" zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do składania ofert. Przedmiotem jest zakup 12szt. ekranów (telewizorów) LCD LED o parametrach :

 -  przekątna 32 cale
-  full HD
- minimum 100Hz
- min. 2x USB

 Przedmiotem zakupu jest także 12 szt. mocowań ściennych o podwyższonej wytrzymałości ze względu na specyfikę montażu oraz bezpieczną eksploatację w salach ekspozycyjnych i hallu muzeum.

 Oferty prosimy składać  do 30 kwietnia 2014 r. listownie na adres muzeum z dopiskiem "Multimedializacja"
lub drogą mailową na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje pod nr tel. 068 321-18-56

 fax : 068 321-18-29