_Zamówienia publiczne

 

PROJEKTY  I  OGŁOSZENIA


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

całość szczegółów dot. zamówienia, aktywny link poniżej :

Usługa ochrony osób i mienia w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Drzonów, dn. 12.10.2021r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty, 10.11.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert
27.10.2021 r.

 

 


 

Formularz wyboru najkorzystniejszej oferty

"Zakup opału na sezon grzewczy 2021/22"

***

 

 Informacja z otwarcia ofert

"Zakup opału na sezon grzewczy 2021/2022"

***

Zapytanie ofertowe na zakup opału na sezon grzewczy 2021/22

 

Drzonów 26.07.2021

        

 Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie                           

    Drzonów 54, 66-008 Świdnica

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.      Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na:  ,,ZAKUP OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2021/2022

2. Opis przedmiotu zamówienia : Węgiel  kamienny typ ORZECH I (30-35 ton). Cena  powinna obejmować także transport i akcyzę. Uwaga: Ze względu na pojemność piwnicy zastrzegamy sobie przywózkę węgla jednorazowo -  max. 15 ton !!!

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie. (jeżeli dotyczy)

4. Termin realizacji zamówienia : wrzesień 2021 – kwiecień 2022

5. Termin związania ofertą:

5.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

5.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na oznaczony okres.

5.3 Miejsce i termin złożenia oferty : Ofertę proszę przesłać listownie do dnia 06 sierpnia 2021 r. na adres: 
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,
Drzonów 54,
66 – 008 Świdnica
lub
pocztą elektroniczną na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   
                                                                                                                                                                                                                                  5.4 Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2021

6. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.

6.1  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena: 100%

6.2  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.

7. Warunki płatności - faktura 14 dni

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Agnieszka Radziejewska

9. Sposób przygotowania oferty:

9.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (oryginał lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim.

10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1… do zapytania ofertowego pn. Formularz ofertowy lub wg własnego wzoru (ważne: musi zawierać dane takie jak we wzorze podanym przez Zamawiającego -  Formularzu ofertowym)

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji złożonych ofert,

13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawa prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na MZKK jako jednostce sektora finansów publicznych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

5) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do MZKK w celu udziału w postepowaniu.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zdania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec  Muzeum Ziemi Kozielskiej.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- wniesienie sprzeciwu.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

10) Jednocześnie przypominamy się o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* wpisać właściwe dane

 

Załączniki:

Zał.1 -  Formularz ofertowy

Zał.2 -   Wzór umowy

 [1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

"Zakup, dostawa i montaż gablot wystawienniczych w Lubuskim Muzeum Wojskowym"

Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 97077960

Adres zamawiającego

Ulica: Drzonów 54

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 66-008

Województwo: lubuskie

Kraj: Polska

Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

Numer telefonu: 683211829

Numer faksu: -

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.drzonow.eu

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający Samorządowa Instytucja Kultury

Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

 

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2.SWZ.pdf
3.Zał.-nr-1-do-SWZ-SZCZEGÓŁOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA.pdf
4.Zał.-nr-2-do-SWZ-FORMULARZ-OFERTOWY.pdf
5.Zał.-nr-3-do-SWZ-WZÓR-UMOWY.pdf
6.Zał.-nr-4-do-SWZ-OŚWIADCZENIE-O-SPEŁNIANIU-WARUNKÓW-UDZIAŁU-W-POSTĘPOWANIU.pdf
7.Identyfikator postępowania w Miniportalu UZP.pdf

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT
w dn. 11.05.2021 r.

Formularz wyboru najkorzystniejszej oferty:

 


 

Wybór oferty

"Naprawa i renowacja samobieżnego promu gąsienicowego GSP 55"

 

 

Informacja z otwarcia ofert
"Naprawa i renowacja samobieżnego promu gąsienicowego GSP 55"


 

 Formularz wyboru ofert z dnia 15.01.2021 na "Dostawę samochodu dostawczego
dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie"

 

Formularz wyboru ofert z 15.01.2021 (plik pdf do pobrania)


 

 OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 30 000 euro

z dnia 15.01.2021

 

                                                                                  Wykonawcy zainteresowani udziałem

                                                                                  W niniejszym postępowaniu

 

            Działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2016 Dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Przesyła zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą „Naprawa i renowacja samobieżnego promu gąsienicowego GSP 55”.

             I.      ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Drzonów 54, 65-008 Świdnica

Telefon/ fax: tel.(068) 321-18-56, fax (068) 321-18-29

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Numer NIP: 973-03-39-595

          II.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

2)      Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843zm.). Podstawę prawną wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia stanowi art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) oraz § 7 ust.2 lit b) Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2016 Dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie.

3)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5)      Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6)      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom.

7)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.

8)      W celu przygotowania rzetelnej oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Wykonawcy mogą uwzględnić termin przeprowadzenia oględzin obiektu z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do udzielania informacji.

9)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania do upływu terminu składania ofert, o każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym zostało przesłane zapytanie ofertowe.

10)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych oraz bez konieczności podawania do publiczne wiadomości uzasadnienia.

11)  Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta o udzielenie dodatkowych informacji lub w celu korekty oczywistych błędów.

12)  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecania usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

       III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Naprawa i renowacja samobieżnego promu gąsienicowego GSP 55”.

2)      Przedmiotem zamówienia jest też transport promu gąsienicowego do siedziby wykonawcy oraz z siedziby wykonawcy do Lubuskiego Muzeum Wojskowego po zakończonym remoncie.

3)      Wszelkie procedury związane z procesem naprawy i renowacji GSP 55 leżą po stronie Wykonawcy.

4)      Wszystkie wykonywane prace związane z naprawą i renowacją GSP 55 będą prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, w sposób niepogarszający istniejącego stanu technicznego pojazdu oraz jego elementów konstrukcyjnych.

5)      Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej eksponatu muzealnego przewidzianego do renowacji oraz wykonać szczegółowe oględziny niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

6)      Szczegółowy opis prac renowacyjnych zastał określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego

7)      Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia jego odbioru

       IV.      TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 15.12.2021

          V.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJE O WYMINKACH POSTĘPOWANIA

1)      Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 65-008 Świdnica.

2)      Ofertę należy składać do dnia 29.01.2021 r.

3)      Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4)      W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5)      Osobą uprawnioną do porozumienia się z Wykonawcami jest Błażej Mościpan tel. 68 321 18 29, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez umieszczenie informacji na stronie www.muzeum.drzonow.eu w zakładce zamówienia publiczne.

7)      Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

8)      O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na stronie www.muzeum.drzonow.eu w zakładce zamówienia publiczne.

       VI.      KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT

Łącznie oferta może otrzymać 100 pkt, w tym 95 pkt za kryterium ceny praz 5 pkt za kryterium doświadczenia przy realizacji podobnych zleceń dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego, przyznawane zgodnie z poniższymi zapisami:

a) Cena – 95 pkt

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto „naprawy i renowacji samobieżnego promu gąsienicowego GSP 55”

Pozostałym ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie z poniższym wzorem:

Pc= Cmin / Ci x 95, gdzie:

Pc= ilość przyznanych punktów ocenianej oferty

Cmin = Cena najniższej przedstawionej oferty

Ci- cena ocenianej oferty

 

b) Doświadczenie przy współpracy z Lubuskim Muzeum Wojskowym – 5 pkt

- 5 pkt otrzyma oferent, który zrealizował na zlecenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego min. dwa zlecenia o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat

- 2 pkt otrzyma oferent, który zrealizował na zlecenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego jedno zlecenie o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat

- 0 pkt otrzyma oferent, który nie zrealizował na zlecenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego żadnego zlecenia o podobnym zakresie w okresie ostatnich 3 lat

    VII.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 VIII.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Posiadanie doświadczenia w realizacji przynajmniej 3 zleceń konserwacji zabytków techniki wojskowej wykonanych dla muzeów w przeciągu ostatnich 3 lat o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto.

2. Udokumentowanie powyższego poprzez załączenie do oferty stosownych dokumentów, które będą zawierały następujące informację:

- nazwy zleceniodawców, wartość zlecenia, przedmiot wykonanych prac oraz daty ich zakończenia

3. Oferta musi zawierać osobną wycenę „Naprawy i renowacji samobieżnego promu gąsienicowego GSP 55” oraz osobno koszty transportu obu promów.

4. Załączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

 

Do zapytania załączono:

1. Wzór umowy konserwacji

2. Opis przedmiotu zamówienia prac remontowo-renowacyjnych

3. Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO

4. Wzór oferty

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego (plik pdf)

Zał. nr 1. Wzór umowy(plik pdf)

Zał. nr 2. Opis przedmiotu zamówienia (plik pdf)

Zał. nr 3. Klauzula RODO (plik pdf)

Zał. nr 4. Formularz ofertowy (plik pdf)

Zał. nr 4. Formularz ofertowy (plik doc.)

 


 

Informacja z otwarcia ofert 

Nazwa zamówienia: 

Dostawa samochodu dostawczo-osobowego dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

dn. 21.12.2020

 

 


 

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA DYREKTORA
nr 10/2016

Drzonów, 02.12.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę samochodu dostawczo-osobowego

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Adres: Drzonów 54, 66-008 Świdnica

Telefon/ fax: tel.(068) 321-18-56, fax (068) 321-18-29

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Numer NIP: 973-03-39-595

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30. 000 euro
i prowadzone jest w procedurze rozeznania rynku. Podstawa prawna art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego
dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Specyfikacja zamówienia (plik pdf)

Formularz ofertowy (plik pdf)

 Zakup opału na sezon grzewczy 2020/2021

(dokonano wyboru oferty - wyniki poniżej zamówienia)

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2: Formularz umowy.pdf

 

Zakup opału - wybór oferty

 

 


 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 23.06.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Ogrodowe leżaki relaksacyjne – 10 szt.

Wymagane parametry:

- przeznaczone do korzystania na zewnątrz

- rama składana – drewniana lub aluminiowa

- siedzisko wyściełane z materiału (materiał dowolny, np. poliester)

- estetyczne wykonanie

- regulacja oparcia

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica
lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 30 czerwca 2020 r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz ocena jakości i estetyki proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016
Drzonów 17.06.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Pojemniki do segregacji śmieci – 2 szt.

Wymagane parametry:

- potrójny pojemnik do segregacji  odpadów

- pojemność – min. 120 l każdy

- materiał wykonania odpowiedni do ekspozycji zewnętrznej

- brak konieczności trwałego wiązania z gruntem

- wewnątrz pojemnika obejma do mocowania worka lub wyjmowany wkład

-  pojemniki zamykane od góry klapami

- oznaczenie każdego pojemnika informacją o materiałach odpadów.

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 24 czerwca 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz ocena jakości i estetyki proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 10.06.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Ławostoły ogrodowe – 10 szt.

Wymagane parametry:

- impregnowane drewno

- długość ławostołu min. 170 cm

- grubość deski – min. 3 cm

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 18 czerwca 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz ocena jakości i estetyki proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 Ławostół - zdjęcie poglądowe


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 03.06.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Stojaki rowerowe – 2 szt.

Wymagane parametry:

- pojemność min. 8 rowerów na jeden stojak

- stojak uniwersalny, przystosowany do różnych typów kół i hamulców, w tym hamulców tarczowych

- możliwość obustronnego parkowania rowerów

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

- brak konieczności trwałego mocowania stojaka z nawierzchnią (stojaki ustawione będą a terenie trawiastym)

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 10 czerwca 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz ocena jakości i estetyki proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 29.05.2020

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Parkowe kosze na śmieci – 50 litrów (10 sztuk)

Wymagane parametry:

- pojemność min. 50 l.

- wyposażenie kosza w wyjmowane „wiadro” ułatwiające wypróżnianie kosza

- kosz wolnostojący z podstawą dociążająca lub z systemem umożliwiającym zakotwiczenie kosza do podłoża (podłoże trawiaste)

- po bokach zaimpregnowana obudowa drewniana

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 05 czerwca 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz ocena jakości i estetyki proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 19.05.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Namiotu ogrodowego (magazynowego) 4x8 m

Wymagane parametry:

- rozmiar 4 x 8 m

- min. wys. 3,5 m

- kolor szary lub wojskowa zieleń

- konstrukcja ocynkowana

- min. grubość rur konstrukcyjnych fi 50 mm

- wentylacja zapobiegająca skraplaniu się wody

- od krótszego boku rozsuwane lub podnoszone wjazdy 2 szt.

- materiał poszycia: min. PVC 500 g/m2

- ścianki boczne z przezroczystymi „oknami” (łącznie 8 szt.)

- boczne plandeki mocowane rzepami i gumkami

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 26 maja 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz ocena jakości i estetyki proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 07.05.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art. 4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,
Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- Podestu schodkowego o wys. 140 cm

Wymagane parametry:

- wys. podestu/platformy 140 cm

- min. szer. 80 cm

- schodki i podest/platforma wykonane z antypoślizgowej kratownicy, umożliwiającej odprowadzenie wody z opadów

- barierki po obu stronach

- zabezpieczenie antykorozyjne

- kolor dowolny

- całość na stabilnych łapach/podstawach

- do podestu dołączone demontowalne kółka, ułatwiające transport w przestrzeni parkowej, min. 2 koła

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarty koszt transportu do siedziby Muzeum.

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 21 maja 2020r.

3. Maksymalny termin dostawy podestu – do 30.08.2020 r.

4. Załączniki: zdjęcia, rysunki, wymiary, informacje o materiałach wykonania, informacja o ewentualnych certyfikatach bezpieczeństwa

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz spełnienie w/w parametrów, ocena jakości i trwałości proponowanych rozwiązań

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 05.05.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 - Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

- słupków stalowych z samozwijającą taśmą, ilość 10 szt.

Wymagane parametry:

- słupki z systemem chowanych taśm, służących do szybkiego wydzielania stref ruchu

- długość taśmy po rozciągnięciu – 2-3 m lub dłuższa

- na każdym słupku min. 3 mocowania na taśmy w różnych kierunkach

- podstawa do słupka z obciążeniem

- wys. słupka do 100 cm

- preferowana możliwość naniesienia logotypów na  taśmie

- kolor słupków i taśmy do uzgodnienia

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto, w cenie zawarta ewentualna możliwość nadruku na taśmie

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego

Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 12 maja 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia słupków

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz estetyka wykonania, dł. taśmy po rozwinięciu, możliwość nadruku na taśmie

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29, osoba do kontaktu Błażej Mościpan

 


 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016

Drzonów 28.04.2020 r.

Nr ZPA.272.04.202

ZAPROSZENIE

Dla zamówienia  w oparciu o art.4 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54, 66-008 Świdnica zaprasza do złożenia oferty na zakup :

ram wystawienniczych na plakaty/zdjęcia
o rozmiarach 70 x 100 cm, ilość 20 szt.

Wymagane parametry:

- rama zatrzaskowa w kolorze srebrnym o wąskim profilu (preferowana szerokość 15 mm)

- narożniki proste

- osłona plexi matowa

- załączony system montażu/zawieszenia ram

Cena towarów – prosimy o podanie ceny jednostkowej netto i brutto 

1. Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego Lubuskie Muzeum Wojskowe, Drzonów 54, 66-008 Świdnica lub e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Termin składania ofert upływa do 05 maja 2020r.

3. Załączniki: mile widziane zdjęcia ram

4. Kryteria wyboru oferty: cena oraz estetyka wykonania ram

W sprawie pytań proszę dzwonić pod nr tel. 68 321 18 29,
osoba do kontaktu: Błażej Mościpan

 


 

Formularz wyboru oferty, 29 stycznia 2020 r.

 

 

 Informacja z otwarcia ofert, 23 stycznia 2020 r.

 

                                               Drzonów 08.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 30 000 euro

                                                                            Wykonawcy zainteresowani udziałem

                                                                                  W niniejszym postępowaniu

 

I. Zamawiający:

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Drzonów 54

66-008 Świdnica
                                                                               

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa

Wykonanie, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego trzech kompletnych gablot ekspozycyjnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi (opisem gablot) zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Zadaniem wykonawcy będzie także wykonanie dokładnych pomiarów w siedzibie Muzeum oraz wykonanie gablot przy ścisłej współpracy i konsultacji z Zamawiającym.

2. Miejsce realizacji zamówienia:

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54,
66-008 Świdnica

3.Rodzaj zamówienia:

Dostawa

4.Termin wykonania zamówienia:

Ustala się termin dostawy i montażu gablot na okres dwóch tygodni w terminie od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r.

III. Inne istotne warunki zamówienia:

1. Okres gwarancji: Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił minimum 12 -miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zapytania ofertowego, gwarantując tym samym jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dłuższy okres gwarancji będzie dodatkowo punktowany przy ocenie oferty, zgodnie z pkt. IV. niniejszego zapytania ofertowego. Bieg okresu gwarancyjnego liczony będzie od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Kary umowne: określone zostały w umowie na realizację przedmiotu zamówienia, dołączonej do niniejszego zapytania jako zał. nr 2.

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy polegającej na wykonaniu i dostawie gablot na potrzeby ekspozycji muzealnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.

5. Wymagane dokumenty: oświadczenie lub certyfikaty potwierdzające zdolność do wykonania przez Zamawiającego gablot w odporności szkła w klasie P4 zgodnie z PN-EN 12209; oraz zamykanych w systemie zamka centralnego.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Łącznie oferta może otrzymać 100 pkt, w tym 80 pkt za kryterium ceny praz 20 pkt za kryterium długości okresu gwarancji, przyznawane zgodnie z poniższymi zapisami:

a) cena – 80 pkt

Maksymalną liczbę punktów otrzyma najtańsza oferta.

Pozostałym ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie z poniższym wzorem:

Pc= Cmin / Ci x 80, gdzie:

Pc= ilość przyznanych punktów ocenianej oferty

Cmin = Cena najniższej przedstawionej oferty

Ci- cena ocenianej oferty

b) okres gwarancyjny – max. 20 pkt

- 24 miesiące – 10 pkt

- 36 miesięcy – 15 pkt

- 48 miesięcy i więcej – 20 pkt

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Siedziba Zamawiającego, w terminie 14 dni od ukazania się oferty, tj. 22.01.2020 r,.
O wpłynięciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyn.

3. W przypadku, gdy wartość zamówienia określona w wybranej ofercie, przekroczy zakładany przez Zamawiającego budżet na realizację zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w określonej i uzgodnionej z Wykonawcą części zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania poprawek oczywistych błędów rachunkowych lub pisarskich w złożonej ofercie.

VI. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.drzonow.eu

Do zapytania załączono:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia

3. Wytyczne (opis gablot)

4. Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu
 2. Oferta powinna być czytelna, napisana drukiem niezmywalnym
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Firmy
 4. Wymaga się by oferta złożona była w zapakowanej kopercie z dopiskiem:

Oferta na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych”

 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę ofertową łącznie brutto wg. Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty, o której mowa poniżej musi być wyrażona w polskich złotych po zaokrągleniu do pełnych groszy.
 3. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie z jakiegokolwiek powodu
 4. Cena oferty podana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 5. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 6.  W sprawach technicznych Zamawiający wyznacza do kontaktu adiunkta Błażeja Mościpan, tel. 68 321 18 29, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki :

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami (pdf)

2. Wzór oferty

 

 

 

Formularz wyboru ofert - anulowanie postępowania z dnia 04.12.2020 r.

 

 

 

 Informacja z otwarcia ofert, 18 grudnia 2019 r.

 

Drzonów 04.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 30 000 euro

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu

I. Zamawiający:

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Drzonów 54, 66-008 Świdnica

II. Przedmiot zamówienia: 

   1. Nazwa:

   Wykonanie, dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego trzech kompletnych gablot ekspozycyjnych,

   wykonanych zgodnie z wytycznymi (opisem gablot) zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   Zadaniem wykonawcy będzie także wykonanie dokładnych pomiarów w siedzibie Muzeum

   oraz wykonanie gablot przy ścisłej współpracy i konsultacji z Zamawiającym.

   2. Miejsce realizacji zamówienia:
   Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54,
   66-008 Świdnica
   3. Rodzaj zamówienia:
   Dostawa
   4. Termin wykonania zamówienia:

   Ustala się termin dostawy i montażu gablot na okres 01.03.2020 - 15.03.2020 r.

III. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Okres gwarancji: Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił minimum 12 -miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zapytania ofertowego, gwarantując tym samym jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dłuższy okres gwarancji będzie dodatkowo punktowany przy ocenie oferty, zgodnie z pkt. IV. niniejszego zapytania ofertowego. Bieg okresu gwarancyjnego liczony będzie od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
 2. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. Kary umowne: określone zostały w umowie na realizację przedmiotu zamówienia, dołączonej do niniejszego zapytania jako zał. nr 2.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy polegającej na wykonaniu i dostawie gablot na potrzeby ekspozycji muzealnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto.
 5. Wymagane dokumenty: oświadczenie lub certyfikaty potwierdzające zdolność do wykonania przez Zamawiającego gablot w odporności szkła w klasie P4 zgodnie z PN-EN 12209; oraz zamykanych w systemie zamka centralnego.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Łącznie oferta może otrzymać 100 pkt, w tym 80 pkt za kryterium ceny praz 20 pkt za kryterium długości okresu gwarancji, przyznawane zgodnie z poniższymi zapisami:

a) cena – 80 pkt

Maksymalną liczbę punktów otrzyma najtańsza oferta.

Pozostałym ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie z poniższym wzorem:

Pc= Cmin / Ci x 80, gdzie:

Pc= ilość przyznanych punktów ocenianej oferty
Cmin = Cena najniższej przedstawionej oferty

Ci- cena ocenianej oferty

 

b) okres gwarancyjny – max. 20 pkt

- 24 miesiące – 10 pkt

- 36 miesięcy – 15 pkt

- 48 miesięcy i więcej – 20 pkt

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Siedziba Zamawiającego, w terminie 14 dni od ukazania się oferty, tj. 18.12.2019 r,. O wpłynięciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyn.
 3. W przypadku, gdy wartość zamówienia określona w wybranej ofercie, przekroczy zakładany przez Zamawiającego budżet na realizację zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w określonej i uzgodnionej z Wykonawcą części zamówienia.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania poprawek oczywistych błędów rachunkowych lub pisarskich w złożonej ofercie.

VI. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.drzonow.eu

Do zapytania załączono:

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
 3. Wytyczne (opis gablot)
 4. Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu
 2. Oferta powinna być czytelna, napisana drukiem niezmywalnym
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Firmy
 4. Wymaga się by oferta złożona była w zapakowanej kopercie z dopiskiem:

Oferta na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych”

 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę ofertową łącznie brutto wg. Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty, o której mowa poniżej musi być wyrażona w polskich złotych po zaokrągleniu do pełnych groszy.
 3. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie z jakiegokolwiek powodu
 4. Cena oferty podana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 5. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 6. W sprawach technicznych Zamawiający wyznacza do kontaktu adiunkta Błażeja Mościpan, tel. 68 321 18 29, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz załącznikami

2. Załącznik Nr 2 - wzór oferty

 

 


 

PROJEKTY  I  OGŁOSZENIA

 

Zakup opału na sezon grzewczy 2019/2020

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2: Formularz umowy.pdf

 

Wybór oferty:

 

 


 

Udzielenie zamówienia zgodnie z wynikiem przetargu
z dn. 12.10.2018 r.

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu z dn.12.10.2018 r.

Otwarcie ofert

Rozstrzygnięcie przetargu

 

 

***

Ogłoszenie z dn. 12.10.2018

Przetarg nieograniczony

"Usługa ochrony osób i mienia w Lubuskim Muzeum Wojskowym
w Zielonej Górze z/s w Drzonowie"

Szczegóły przetargu zamieszczono w poniższych załącznikach.

OGŁOSZENIE.pdf 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

załącznik nr 5 do SIWZ.pdf

 


Rozeznanie rynku w sprawie zakupu opału na sezon grzewczy 2018/2019


 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 13. czerwca 2018 r.

 

  

                                                                                       13. czerwiec  2018

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości 30 000 euro

 

                                                                           Wykonawcy zainteresowani udziałem
                                                                           W niniejszym postępowaniu

 

        I. Zamawiający:

        Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
        Drzonów 54
        66-008 Świdnica

                                                                        

     II. Przedmiot zamówienia:

    1. Nazwa
Wykonanie, dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego dziewięciu kompletnych gablot  ekspozycyjnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi (opisem gablot) zawartymi
w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Zadaniem wykonawcy będzie także wykonanie dokładnych pomiarów w siedzibie Muzeum oraz wykonanie gablot przy ścisłej współpracy
i konsultacji z Zamawiającym.

   2. Miejsce realizacji zamówienia:
   Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Drzonów 54,
   66-008 Świdnica

   3.Rodzaj zamówienia: Dostawa 

   4.Termin wykonania zamówienia:
   Ustala się termin dostawy i montażu gablot na okres 24.09. - 15.10.2018 r.

 III. Inne istotne warunki zamówienia: 

 1. Okres gwarancji: Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił minimum 12 -miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zapytania ofertowego, gwarantując tym samym jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dłuższy okres gwarancji będzie dodatkowo punktowany przy ocenie oferty, zgodnie z pkt. 4. niniejszego zapytania ofertowego. Bieg okresu gwarancyjnego liczony będzie od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Kary umowne: określone zostały w umowie na realizację przedmiotu zamówienia, dołączonej do niniejszego zapytania jako zał. nr 3. 

4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej dostawy polegającej na wykonaniu i dostawie gablot na potrzeby ekspozycji muzealnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. 

5. Wymagane dokumenty: oświadczenie lub certyfikaty potwierdzające zdolność do wykonania przez Zamawiającego gablot w odporności szkła w klasie P4 zgodnie z PN-EN 12209; oraz zamykanych w systemie zamka centralnego. 

IV. Kryteria wyboru ofert: 

Łącznie oferta może otrzymać 100 pkt, w tym 80 pkt za kryterium ceny oraz 20 pkt za kryterium długości okresu gwarancji, przyznawane zgodnie z poniższymi zapisami: 

a) cena – 80 pkt 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma najtańsza oferta.
Pozostałym ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie z poniższym wzorem:
Pc= Cmin / Ci x 80, gdzie:
Pc= ilość przyznanych punktów ocenianej oferty
Cmin = Cena najniższej przedstawionej oferty
Ci- cena ocenianej oferty

b) okres gwarancyjny – max. 20 pkt 

- 24 miesiące – 10 pkt
- 36 miesięcy – 15 pkt
- 48 miesięcy i więcej – 20 pkt

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Siedziba Zamawiającego, w terminie 14 dni od ukazania się oferty, tj. 27 czerwca.
O wpłynięciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyn. 

3. W przypadku, gdy wartość zamówienia określona w wybranej ofercie, przekroczy zakładany przez Zamawiającego budżet na realizację zadania, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w określonej i uzgodnionej
z Wykonawcą części zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania poprawek oczywistych błędów rachunkowych lub pisarskich w złożonej ofercie. 

VI. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe ogłoszono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.muzeum.drzonow.eu

Do zapytania załączono: 

1. Wzór oferty
2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
3. Wytyczne (opis gablot)
4. Szkice/Schematy poglądowe wybranych gablot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę: 

 1. Ofertą należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu
 2. Oferta powinna być czytelna, napisana drukiem niezmywalnym
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Firmy
 4. Wymaga się by oferta złożona była w zapakowanej kopercie z dopiskiem: 

Oferta na „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych”

Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę ofertową łącznie brutto wg. Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Cena oferty, o której mowa poniżej musi być wyrażona w polskich złotych po zaokrągleniu do pełnych groszy.
 2. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie z jakiegokolwiek powodu
 3. Cena oferty podana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 4. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 5.  W sprawach technicznych do przez Zamawiającego do kontaktu wyznaczony został  adiunkt p. Błażej Mościpana, tel. 68 321 18 29, adres mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.pdf

Załączniki:

Zał. 1. Wzór oferty.doc

Zał. 2. Wzór Umowy.pdf

Zał. 3. Wytyczne (opis gablot).pdf

Zał. 4. Szkice/Schematy poglądowe wybranych gablot.pdf

 


 

Załącznik 1 - Formularz


  

 

Zapytanie ofertowe

"Modernizacja obiektu na potrzeby niepełnosprawnych"

  Załączniki w formie pdf:

 Zał.1.Formularz ofertowy.pdf

Zał.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał.3.Projekt umowy o roboty budowlane.pdf

Zał.4.Kosztorys ofertowy.pdf

Zał.4a.Kosztorys ofertowy.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Projekt Budowlany 19.08.16.pdf

K-1.pdf

K-2.pdf

K-3.pdf

K-4.pdf

K-6.pdf

K-7.pdf

S-1.pdf

 


 

Rozpoznanie rynku w sprawie zakupu węgla kamiennego
na sezon grzewczy 2016/17

 

 


Świdnica: Usługa ochrony osób i mienia

w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

 Przetarg nieograniczony

"Usługa ochrony osób i mienia w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą
w Drzonowie"

Materiały szczegółowe w załącznikach PDF

OG.1.OgłoszenieZP

OG.2.SIWZ

OG.3.Umowa nr ZP

OG.4.zał. 1,3,5

OG.5.ZP - zał.nr 1

OG.6.Załącznik nr 2 do SIWZ

OG.7.Załącznik nr 4 do SIWZ


 
Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej po ekspozycji plenerowej i pawilonowej Lubuskiego Muzeum Wojskowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia będą:

1. Wykonanie tabliczek (nadruk kolorowy z folii UV, odpornej na działanie promieni słonecznych, deszczu, mrozu, na odpornym na warunki atmosferyczne podkładzie typu Dibond. Tabliczki będą miały różny format: planujemy 194 szt. tabliczek o wym. 37,5 x 39 cm oraz 3 tabliczki o wym. 37,5 x 78 cm)

2. Gablota (wymiary 200 cm x 110 cm, wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny, dwa skrzydła, otwierana na boki, szkło bezpieczne, zamykana na zamek, podłoże tablicy z magnesami, wykonane mocowanie do ogrodzenia, oświetlenie wewnętrzne)

3. Podłączenie energii elektrycznej do gabloty (usługa obejmuje doprowadzenie energii elektrycznej z budynku głównego muzeum do tablicy, która posiadać będzie własne oświetlenie wewnętrzne).

4. Tłumaczenie tekstów tabliczek na j.angielski i j.niemiecki (wykonanie specjalistycznych tłumaczeń dotyczących wybranych eksponatów plenerowych i pawilonowych LMW na j. ang. i niem. Każde tłumaczenie obejmuje 50 stron tekstu)

 Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   


 
Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na towary niezbędne do realizacji projektu „Wyposażenie pracowni edukacyjnej Lubuskiego Muzeum Wojskowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia będą:

   1. Projektor multimedialny: duża moc i trwałość lamp, korzystna ilość połączeń peryferyjnych (1szt)

          2. Zakup laptopa: procesor i5  4-generacji, pojemny dysk twardy, podwójny system kart graficznych (1 szt)

3. Ekran: biały, na trójnogu, rozwijany ręcznie o wym. 200 x 200 cm, do wyświetlania zdjęć,
prezentacji multimedialnych i filmów (1 szt)

 4. Krzesła składane: plastikowo-aluminiowe, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne (20 szt)

 Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.

Ogłoszenie

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s  w  Drzonowie

ogłasza rozeznanie rynku na zakup namiotu funkcyjnego-wiaty
o przybliżonych wymiarach:
wysokość - 3 m
szerokość - 8 m
długość - 12 m

Prosimy o informacje dotyczącą czasu realizacji zamówienia.
Wszelkie dodatowe informcje pod numerem : 68 321 18 29 lub 68 321 18 56
osoba odpowiedzialna : Elżbieta Noga, kierownik administracyjny


 

 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Święto Odzyskania Niepodległości w Lubuskim Muzeum Wojskowym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydarzenie odbędzie się 11.11.2014 roku, będzie to jednodniowa impreza kulturalna. Przedmiotem zamówienia będą:

 1. Organizacja widowiska historycznego, odtwarzającego wydarzenia z listopada 1918 roku

 2. Organizacja stoiska gastronomicznego, serwującego bezpłatnie wojskową grochówkę oraz gorące napoje ( 100 porcji dla uczestników rajdu rowerowego)

3. Projekt i wykonanie 100 szt. szprychówek

 4. Usługa prowadzenia transportera opancerzonego BTR-152 , z Zielonej Góry do Drzonowa oraz prowadzenie pojazdu w trakcie przejażdżek na terenie muzeum

 5. Usługa druku, łamania, składania folderu promocyjnego. Wielkość folderu 28 s., w wielkości A5, kolor, gramatura papieru 170 g.

 6. Emisja reklamy wydarzenia w mediach lokalnych.

Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 31.10.2014 r.


 

 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „III Piknik Pożegnanie Wakacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Piknik odbędzie się 31.08.2014 roku, będzie to jednodniowa impreza kulturalna. Przedmiotem zamówienia będą:

 1. Konferansjer

 2. Inscenizacja militarna

 3. Projekt plakatu, banera i ulotki

 4. Organizacja przejażdżek bryczką

 5. Przygotowanie stoiska gastronomicznego, na którym bezpłatnie serwowana będzie wojskowa grochówka (300 porcji), ciepłe napoje oraz ciasta (300 porcji).

 6. Druk 1000 szt. ulotek, 100 szt. plakatów wielkość B2

 7. Usługa plakatowania na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Zielona Góra – 50 szt. plakatów

 8. Zaprojektowanie i wydruk 1500 szt. planów zajęć w wielkości A5, obustronnie zadrukowanych w kolorze

 Informacje pod nr tel. 068 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Lubuskie Muzeum Wojskowe ogłasza nabór ofert na usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Wydanie publikacji z okazji 30-lecia Lubuskiego Muzeum Wojskowego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Małe Projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedmiotem zamówienia będą:

 1. Usługa przygotowania do druku (projekt okładki, skład i łamanie) oraz druk publikacji książkowej do 15 grudnia 2014 r., format B5, papier obustronnie powlekany ok. 100 gr/m2, okładka miękka, tekst ok. 6 arkuszy wydawniczych (ok. 120 stron tekstu), 48 ilustracji kolorowych, 24 ilustracje czarno-białe.

 Informacje pod nr tel. 68 321-18-56

 Oferty na poszczególne punkty zamówienia prosimy przesyłać listownie bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 18.05.2014 r.

 


 Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19 z 2004 r. z późn. zm.
Realizując program "Multimedializacja Lubuskiego Muzeum Wojskowego" zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do składania ofert. Przedmiotem jest zakup 12szt. ekranów (telewizorów) LCD LED o parametrach :

 -  przekątna 32 cale
-  full HD
- minimum 100Hz
- min. 2x USB

 Przedmiotem zakupu jest także 12 szt. mocowań ściennych o podwyższonej wytrzymałości ze względu na specyfikę montażu oraz bezpieczną eksploatację w salach ekspozycyjnych i hallu muzeum.

 Oferty prosimy składać  do 30 kwietnia 2014 r. listownie na adres muzeum z dopiskiem "Multimedializacja"
lub drogą mailową na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje pod nr tel. 068 321-18-56

 fax : 068 321-18-29